Podatek minimalny – czy będziesz musiał go zapłacić?

Podatek minimalny zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Dotyczy podmiotów opodatkowanych podatkiem CIT. Wynosi 10% podstawy opodatkowania.

***

Podatek minimalny (art. 24ca ustawy o CIT) dotyczy podatników, którzy w roku podatkowym:

1)ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

2) osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2%.

W trakcie roku podatkowego podatnik nie ma obowiązku wpłacać zaliczek na podatek minimalny. Dopiero po zakończonym roku podatkowym podatnik składa do deklaracji CIT/8 załącznik CIT/M. To w owym załączniku wykazuję się wysokość podatku minimalnego.

***

Kto nie zapłaci podatku minimalnego (art. 24ca ust. 14 ustawy o CIT)?

Są to m.in. ci podatnicy, którzy:

1) w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym;

2) będących przedsiębiorstwami finansowymi;

3) jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;

4) których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada:

  1. a) bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 5%:

– udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub

– ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,

  1. b) innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

***

Podsumowując – w założeniu podatek ten powinien objąć podmioty, które nie wykazują dochodu lub wykazują go na poziomie minimalnym bez uzasadnionej przyczyny. W praktyce może on jednak dotyczyć większości spółek raportujących stratę z działalności operacyjnej.