Wszystko co musisz wiedzieć o CRBR

Co to jest CRBR?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system gromadzący informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Czemu służy?
Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jak działa?
Informacje na temat osób kontrolujących dany podmiot (a zatem będących jego beneficjentami rzeczywistymi) zgromadzone w CRBR są jawne i dostępne bezpłatnie na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/. W CRBR każdy przedsiębiorca może sprawdzić swoich biznesowych partnerów i zweryfikować nowego lub nieznanego kontrahenta.

Kto podlega wpisowi?
Wpisowi do CRBR podlegają spółki wymienione w art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tj. spółki: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).
Dane do CRBR zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki przez stronę https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/, wykorzystując profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jaki jest termin na zgłoszenie?
Spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. powinny przekazać pierwsze zgłoszenie do CRBR do 13 lipca 2020 r.
Spółki wpisane do KRS po 13 października 2019 r. informacje do CRBR powinny zgłaszać w terminie 7 dni od wpisu do KRS.
Wszystkie spółki aktualizują dane w CRBR w ciągu 7 dni od zmiany przekazanych informacji.

Jakie informacje trzeba zgłosić?
Zgłoszenie do Rejestru obejmuje dwie grupy danych:
1. dane spółki, której zgłoszenie dotyczy:
• nazwa (firma),
• forma organizacyjna (np. spółka komandytowo-akcyjna),
• siedziba,
• numer w KRS,
• numer NIP;
2. dane beneficjenta rzeczywistego i osób, które reprezentują spółkę:
• imię i nazwisko,
• obywatelstwo,
• państwo zamieszkania,
• numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
• informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia, które posiada beneficjent rzeczywisty.