paragon z nip

1 posta

Faktura na firmę tylko do paragonu z NIP

Od 01.01.2020 roku fakturę na rzecz podatnika wystawia się tylko wówczas, gdy sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej potwierdzona jest paragonem z numerem identyfikacji podatkowej NIP. Przepis ten dotyczy także podatników dokonujących sprzedaży zwolnionej z VAT. Kasa fiskalna do wymiany? Co w przypadku, gdy nasza kasa fiskalna nie ma technicznej możliwości […]